Disclaimer

Disclaimer AgriTrader.nl

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Agritrader.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van informatie die door middel van Agritrader sites verkregen is. Agritrader garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/ of onderzoek te verrichten voor gebruik van Agritrader sites verkregen informatie.

De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Agritrader behoudt tevens het recht - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/ of aan te passen dan wel te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal.

Een bezoeker/-ster van de site van Agritrader mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Agritrader (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy beleid

Agritrader vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Agritrader conformeert zich daarmee aan de Wet Persoonsregistratie.

Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een advertentie of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Agritrader zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de websites. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens.

Cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen maken wij gebruik van cookies. Je kan zelf beheren welke cookies je toestaat of weigert, klik daarvoor op nu instellen. Klik op akkoord om alle cookies te accepteren.