Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AGRI TRADER BV VOOR HET LEVEREN VAN (ONLINE) DIENSTEN

Laatste wijziging: 24 mei 2018 (treedt 25 juni 2018 in werking)

 

Artikel 1: Definities

Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:

Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden;
Advertenties – beeld-, tekst-, geluid- of filmmateriaal, waaronder mede wordt aangemerkt: (bedrijfs)vermeldingen, beeldmerk, logo, zoekresultaten, e-mailadressen, banners of buttons, en (hyper)links, die door Agri Trader worden getoond in de overeengekomen media;
Cliënt – de partij met wie Agri Trader een Overeenkomst aangaat of is aangegaan;
Dienst – alle werkzaamheden die voorwerp zijn van een Overeenkomst of (andere) rechtsverhouding tussen Agri Trader en Cliënt, alsmede alle daarbij vervaardigde materialen en resultaten die aan Cliënt daarbij worden geleverd;
Agri Trader – de besloten vennootschap Agri Trader B.V. en alle overige Nederlandse deelnemingen, waarin Agri Trader B.V. direct of indirect een meerderheidsbelang, c.q. zeggenschap heeft of het management voert;
Intellectuele eigendomsrecht- alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en rechten op know how en eenlijnsprestaties;
Magazine – de printversie van Agri Trader met daarin de advertenties van haar Cliënten welke verschijnt volgens de op de Website gepubliceerde verschijningsdata;
Offline – het verrichten van (rechts)handeling(en) op iedere wijze anders dan via het internet;
Online – het verrichten van (rechts)handeling(en) via het internet zonder dat sprake is van persoonlijke communicatie tussen partijen;
Overeenkomst - de afspraken tussen Agri Trader en Cliënt op grond waarvan Agri Trader Diensten aan Cliënt levert;
Website – de door Agri Trader geëxploiteerde en nog te exploiteren website(s), de daaraan verbonden e-mail(notificatie), applicaties en andere vormen van publicatie in diverse media.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op iedere offerte, en Overeenkomst betreffende de levering door Agri Trader van Diensten aan of ten behoeve van Cliënt, ongeacht of die mondeling, schriftelijk elektronisch of anderszins zijn gedaan of tot stand gekomen. Afwijkende afspraken hebben slechts werking voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden of beding(en) van Cliënt worden door Agri Trader uitgesloten tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
Door het afnemen van Diensten bij Agri Trader gaat Cliënt automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Cliënt een vrijblijvend aanbod van Agri Trader heeft aanvaard, heeft Agri Trader het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

2.3 Agri Trader behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen behoorlijk bekend gemaakt worden door publicatie op de Website. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden op de Website. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de Website. Indien Cliënt niet instemt met de wijziging, heeft zij het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen of indien het een Overeenkomst betreft, die Online tot stand is gekomen, deze Online stop te zetten tegen de datum waarop de wijziging intreedt. Als na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden de Overeenkomst wordt verlengd of Cliënt een rechtsverhouding met Agri Trader aangaat, wordt Cliënt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard en is Cliënt daaraan gebonden.

2.4 Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in de Overeenkomst met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze Algemene Voorwaarden en die geen onverbindendverklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

Artikel 3: Uitvoering van Diensten

3.1 Cliënt zal de voor de uitvoering van de Diensten benodigde informatie, materialen en gegevens aan Agri Trader tijdig – doch uiterlijk op de datum van de publicatie deadline (voor offline) - ter beschikking stellen volgens de (technische) eisen van Agri Trader. Agri Trader behoudt zich het recht voor deze eisen gedurende de Overeenkomst te wijzigen. Agri Trader zal Cliënt van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

3.2 De Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Agri Trader aangeleverde materialen, gegevens en informatie. Agri Trader behoeft de juistheid en volledigheid van door Cliënt of derden aangeleverde materialen, gegevens en informatie niet te controleren.

3.3 Agri Trader zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) aan Agri Trader worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet conform de AVG aan Agri Trader zijn verstrekt, heeft Agri Trader het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen, alle overige rechten van Agri Trader voorbehouden.

3.4 Agri Trader garandeert niet dat de door haar te leveren Diensten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van Cliënt, noch dat zij geschikt zijn voor het door Cliënt beoogde doel. Agri Trader garandeert niet dat de Diensten ononderbroken zullen werken, vrij zijn van virussen en fouten en/of gebreken en dat gebreken verholpen kunnen worden. Indien Agri Trader onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal Agri Trader deze onvolkomenheden naar beste vermogen en binnen redelijke termijn herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens en informatie beschikbaar zijn.

3.5 Agri Trader zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Website te bieden. Agri Trader mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt:

 1. a) wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Website, inbelpunten of interfaces
 2. b) de beschikbaarheid van de Website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud, wijzigingen of anderszins.

Agri Trader is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Website.

3.6 Agri Trader is gerechtigd de Diensten (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken, indien Cliënt een verplichting jegens Agri Trader niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, zonder dat Cliënt aanspraak kan maken op schadevergoeding met betrekking tot deze maatregelen. In voorkomend geval blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

3.7 Agri Trader is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken voor het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhoud, of verrichten van aanpassingen aan de Dienst en/of Website, zonder dat hierdoor enig recht van Cliënt op schadevergoeding jegens Agri Trader ontstaat.

3.8 Agri Trader is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 4: Advertenties

4.1 Agri Trader is bevoegd voorafgaand aan publicatie van een (door Cliënt aangeleverde) Advertentie voor het Magazine een voorbeeld van de te publiceren Advertentie door Cliënt te laten controleren, maar daartoe niet verplicht. Cliënt kan slechts wijzigingen verzoeken die betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de voorbeeld Advertentie of indien gegevens in de voorbeeld Advertentie niet overeenstemmen met de specificaties in de Overeenkomst.

4.2 Indien Agri Trader binnen twee dagen na verzending van een controle verzoek als bedoeld in artikellid 4.1 van de Algemene Voorwaarden geen inhoudelijke schriftelijke reactie van Cliënt heeft vernomen, wordt de toegezonden voorbeeld Advertentie geacht te zijn goedgekeurd door Cliënt.

4.3 Agri Trader is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de (door Cliënt aangeleverde) Advertentie te weigeren, te verwijderen of aan te passen, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is. In dat geval bestaat er geen enkele verplichting voor Agri Trader om de schade die Cliënt dientengevolge lijdt, te vergoeden.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, mag Agri Trader banners, buttons en andere voor reclame en promotie vatbare toepassingen voor of ten behoeve van concurrenten van Cliënt op de Website opnemen.

4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Agri Trader zich het recht voor om de Advertentie te plaatsen in andere media, van rechtspersonen waarmee Agri Trader gelieerd is of samenwerkingspartijen van Agri Trader. Cliënt kan aan die plaatsing geen rechten ontlenen.

4.6 Beweringen en meningen geuit in de advertenties, artikelen en mededelingen in advertenties en/of op de pagina's van de  website(s) zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Agri Trader. Cliënt staat in voor de juistheid van deze mededelingen en dat deze daadwerkelijk overeenstemmen met de feitelijke eigenschappen van het aangebodene.

4.7 Agri Trader staat niet in voor de geschiktheid van gepubliceerde informatie voor het doel waarvoor de informatie door derden die de website(s) bezoeken worden geraadpleegd. Evenmin behoeft Agri Trader te onderzoeken of de aangeleverde informatie overeenstemt met de feitelijke eigenschappen van het aangebodene. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4.8 Indien Cliënt in gebreke blijft, door niet tijdig het advertentiemateriaal aan te leveren, is Agri Trader gemachtigd om een vorige advertentie ongewijzigd te herplaatsen, dan wel geheel of gedeeltelijk de advertentiekosten in rekening te brengen. Zulks deels vanwege gemaakte voorbereiding- en/of reserveringskosten.

4.9 Agri Trader verbindt zich tot uitvoering van de plaatsingsopdracht, tenzij Agri Trader voor het uitkomen van het desbetreffende magazine schriftelijk heeft laten weten de plaatsing niet te aanvaarden, in welk geval Agri Trader geen enkele verplichting jegens Cliënt zal hebben.

4.10 Agri Trader behoudt zich het recht voor om een tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, c.q. niet ongewijzigd uit te voeren, indien uitvoering conform hetgeen is overeengekomen Agri Trader in conflict zou kunnen brengen met andere adverteerders of indien ongewijzigd, uitvoering anderszins in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd, een en ander onverminderd het recht van Agri Trader tot opschorting van verdere uitvoering van de overeenkomst in geval van niet tijdige betaling door Cliënt. Cliënt draagt het op de door hem in verband met de plaatsingsopdracht aan te leveren foto(’s), video of ander auteursrechtelijk materiaal of werk om niet over aan Agri Trader en kan op grond van gebruik van daarvan  door Agri Trader jegens Agri Trader geen rechten ontlenen.

4.11 Cliënt geeft Agri Trader het recht de verstrekte materialen, waaronder foto(‘s) en/of video(‘s) verder te distribueren en/of te publiceren of te verveelvoudigen via of door haar 3e partijen, waarmee een overeenkomst bestaat, beheerde kanalen.

4.12 De paginaopmaak en verdere lay-out van de door Agri Trader uitgegeven magazines, daaronder tevens te rekenen de omschrijving, benamingen en indeling der rubrieken, de plaatsbepaling van de advertenties, alles in de ruimste zin des woords, zomede het recht daarin eenzijdig wijzigingen aan te brengen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheden van Agri Trader. Cliënt kan aan zodanige wijziging geen rechten ontlenen. Agri Trader is verder bevoegd op grond van haar langs officiële weg ter kennis gekomen wijzigingen of aanvullingen in gegevens, zoals telefoon-, telefax- of e-mail gegevens aan te passen zonder voorafgaande opdracht of machtiging van Cliënt.

4.13 Indien sprake is van plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden, kunnen door Agri Trader per geval bijzondere voorwaarden voor aanvaarding van deze plaatsingsopdracht gesteld worden.
Agri Trader geeft 15% bureaukorting indien van te voren overeengekomen.

Artikel 5: Overige verplichtingen Cliënt

5.1 Cliënt garandeert dat de door of namens hem aangeleverde gegevens als bedoeld in artikel 3.1 juist, volledig, actueel en in overeenstemming met het aangebodene zijn en dat deze gegevens en het gebruik van de Diensten niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op de (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden, of anderszins onrechtmatig is.

5.2 Cliënt garandeert dat zij gerechtigd is om een Advertentie, welke op verzoek van Cliënt op de Website wordt geplaatst, te gebruiken.

5.3 Cliënt zal zich onthouden van activiteiten die Agri Trader kunnen benadelen.

5.4 Cliënt zal al zijn medewerking verlenen aan de uitvoering van de Diensten.

Cliënt zal zich houden aan de richtlijnen van Agri Trader voor het gebruik van de Diensten, die op de Website of op andere wijze behoorlijk bekend zijn gemaakt.

5.5 Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst op een zodanige wijze te gebruiken dat het aantal clicks op een Advertentie oneigenlijk wordt beïnvloed of onjuist wordt gegenereerd of dat achter een Advertentie meerdere adverteerders worden geplaatst.

5.6 Cliënt is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of aan een derde anderszins ter beschikking te stellen.

5.7 Indien Cliënt gebruik maakt van de dienst om advertenties door te plaatsen naar Marktplaats.nl gaat Cliënt akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid van Marktplaats (http://www.marktplaats.nl/i/help/over-marktplaats/voorwaarden-en-privacybeleid).

Artikel 6: Stopzetten, opzeggen en ontbinding

Online Overeenkomst

6.1 Indien Online een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, vangt de Overeenkomst aan op de ingangsdatum zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst vermeldt of er sprake is van stilzwijgende verlenging. Indien hiervan sprake is, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij Cliënt of Agri Trader de Overeenkomst Online stopzet tegen het einde van een periode.

6.2 Indien Cliënt Online een Overeenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan, per direct (tussentijds) Online stopzet, is de overeengekomen vergoeding voor de volledige periode verschuldigd. Cliënt heeft in dat geval evenmin recht op restitutie van reeds voldane vergoeding(en).

Offline Overeenkomst

6.3 Indien Offline een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, vangt de Overeenkomst aan op de ingangsdatum zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd. Na beëindiging van de bepaalde tijd van de Overeenkomst kan Agri Trader besluiten de Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te verlengen, of een nieuwe Overeenkomst met Cliënt aan te gaan.

6.4 Indien Offline een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, en de Overeenkomst niet naar zijn aard en inhoud door volbrenging eindigt, kan deze door elk der partijen onder opgave van redenen schriftelijk bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van 30 dagen in acht te worden genomen.

Online en Offline Overeenkomsten

6.5 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven opzeggen of indien het een Overeenkomst betreft, die Online tot stand is gekomen, deze Online stopzetten, indien de andere partij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien ten aanzien van de andere partij het faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Cliënt wijzigt. Agri Trader is wegens beëindiging op grond van dit artikellid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen, dan wel tot vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade dan wel gemaakte of te maken kosten.

Ontbinding

6.6 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe, indien de andere partij - na ontvangst van een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt nakoming - toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

6.7 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 6.6 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft voldaan, zullen deze prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die Agri Trader voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Agri Trader ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige volzin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7: Prijs en betaling

7.1 Agri Trader mag haar tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving op een termijn van ten minste één (1) kalendermaand aanpassen.

7.2 De in artikel 7.1 genoemde prijswijziging gaat voor het eerst in op de eerste dag na verlenging van de Overeenkomst. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Agri Trader aangekondigde verhoging van haar tarieven als bedoeld in artikel 7.1, is Cliënt gerechtigd binnen vijf (5) werkdagen na de in artikel 7.1 bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk of Online te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden, onder de verplichting tot schriftelijke opgave aan Agri Trader van de reden van beëindiging.

7.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.4 Cliënt zal de factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum betalen overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Agri Trader geopende bankrekening zoals vermeld op de factuur. Betalingen aan vertegenwoordigers van Agri Trader zullen Cliënt terzake diens betalingsverplichting jegens Agri Trader slechts dan kunnen kwijten, indien en voor zover de desbetreffende vertegenwoordiger een door Agri Trader gewaarmerkte kwitantie heeft verstrekt.

7.5 Indien Cliënt niet op tijd betaald heeft, is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Cliënt na nadere aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de gestelde termijn te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de volledige advocaatkosten) voor rekening van Cliënt. Zolang Agri Trader de vordering nog niet ter incasso uit handen heeft gegeven, wordt aan Cliënt een bedrag van € 25,-- (vijfentwintig euro) aan administratiekosten voor het debiteurenbeheer per openstaande vordering in rekening gebracht.
Partijen komen in dit verband overeen dat de buitengerechtelijke kosten 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- zullen bedragen.

7.6 Het is Cliënt niet toegestaan om de betaling van openstaande facturen op te schorten dan wel op voorhand te verrekenen met eventuele gepretendeerde  tegenvorderingen.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Agri Trader; vrijwaring

8.1 De totale aansprakelijkheid van Agri Trader wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief B.T.W.). Is de Overeenkomst een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen (exclusief B.T.W.) voor één jaar. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfduizend euro (€ 5.000,--) per jaar voor alle schade(s) tezamen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover er schade is ontstaan die het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Agri Trader.

8.2 Onder directe schade in de zin van artikel 8.1 wordt verstaan:

(a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

(b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Agri Trader aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten op grond van artikellid 8.1 niet aan Agri Trader toegerekend kunnen worden;

(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

8.3 Agri Trader is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of klanten van Cliënt die al dan niet gebruik maken van de Diensten, schade verband houdende met de inschakeling van derden en gemaakte en te maken kosten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor het onjuiste gebruik door derden van het resultaat van de opdracht.

8.4 De aansprakelijkheid van Agri Trader wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Agri Trader binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn heeft gesteld tot nakoming van de afspraken, en Agri Trader ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten. Na deze termijn is Agri Trader tegenover Cliënt finaal gekweten.

8.5 Cliënt vrijwaart Agri Trader voor aanspraken van derden ter zake de aangeleverde materialen, gegevens en informatie.

8.6 Cliënt vrijwaart Agri Trader voor aanspraken van derden ter zake onjuistheden of fouten in advertenties en/of pagina’s van de website(s).

8.7 Cliënt vrijwaart Agri Trader voor aanspraken van derden voor schade die het gevolg is van het met toestemming van Agri Trader (mede-)gebruik door derden van de door Agri Trader aan Cliënt beschikbaar gestelde gegevens (in welke vorm dan ook) of Diensten.

8.8 Cliënt vrijwaart Agri Trader voor aanspraken van derden wegens schade die gebaseerd is op de bewering dat (het gebruik van) de Dienst inbreuk maakt op enige (intellectueel eigendoms)recht van derden.

8.9 Betreft de aansprakelijkheid een zogenaamde "gratis vermelding" dan zal Agri Trader in voorkomende gevallen tot immer meer gehouden kunnen worden dat tot ter verbetering in de eerstvolgende editie.

8.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Agri Trader niet aansprakelijk buiten de gevallen genoemd in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle (intellectuele eigendoms)rechten op de in het kader van de Diensten door Agri Trader ontwikkelde en/of aan Cliënt ter beschikking gestelde producten, goederen, materialen en resultaten bij Agri Trader of haar licentiegevers.

9.2 Het is Cliënt niet toegestaan een aanduiding in de door Agri Trader ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Diensten omtrent intellectuele of industriële eigendomsrechten zonder voorafgaande toestemming te wijzigen of te verwijderen.

9.3 Indien Agri Trader in opdracht van Cliënt een Advertentie vervaardigt, verkrijgt Cliënt het exclusieve gebruiksrecht om deze Advertentie te tonen op de Website.

9.4 Een bezoeker/-ster van de site van Agri Trader mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website(s) opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Agri Trader (ook niet via een eigen/intern netwerk).

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van Agri Trader mede verstaan: een (niet-)toerekenbare tekortkoming van de (toe)leveranciers van Agri Trader, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van Agri Trader en uitval van elektriciteit.

10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De Overeenkomst(en) tussen Agri Trader en Cliënt, alsmede deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige Offline opdracht dient door Cliënt schriftelijk bij Agri Trader te zijn ingediend binnen een termijn van 8 dagen nadat het magazine, met daarin opgenomen de advertentie welke voorwerk is van geschil, is verspreid, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

11.3 Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of anderszins tussen partijen zijn ontstaan, worden beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Agri Trader B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer: 06086300.

Artikel 12: Privacy beleid

12.1 Voor zover Agri Trader persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit conform de AVG. Op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Agri Trader is het privacy statement van toepassing, dat te vinden is via www.agritrader.nl. Dit privacy statement wordt voorafgaand aan of bij het verkrijgen van de persoonsgegevens aan de desbetreffende betrokkene verstrekt.

12.2 Indien en voor zover Agri Trader verwerkers inschakelt bij verwerkingen van persoonsgegevens, sluit zij met die verwerkers conform de AVG verwerkersovereenkomsten. Indien en voor zover Agri Trader zelf optreedt als verwerker, zal zij ervoor zorgen dat conform de AVG een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.

12.3 Agri Trader maakt op haar website gebruik van cookies. Op het gebruik van cookies door Agri Trader is het cookiestatement van toepassing, dat te vinden is via www.agritrader.nl.

Artikel 13: Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

13.1 Bij de aankoop van producten heeft de Cliënt (welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) jegens de Leverancier de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Cliënt of een vooraf door de Cliënt aangewezen en aan de Leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger.

13.2 Tijdens de bedenktijd zal de Cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Leverancier retourneren, conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.3 De bedenktermijn is geen gebruikstermijn. De Cliënt dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Deze heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de Cliënt nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken. Wanneer de Cliënt het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. De Leverancier heeft recht op vergoeding wanneer de Cliënt het product gebruikt retourneert.

Bij levering van diensten:

13.4 Bij levering van diensten heeft de Cliënt (welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

13.5 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Cliënt (welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) zich richten naar de door Agri Trader bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14: Kosten in geval van herroeping

14.1 Indien de Cliënt (welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

14.2 Betreft de herroeping de levering van een dienst, dan is de Agri Trader gerechtigd de kosten voor het reeds geleverde deel van de dienst (vaste & variabele kosten) in rekening te brengen.

14.3 Indien de Cliënt (welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 15: Uitsluiting herroepingsrecht

15.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de Cliënt (welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Agri Trader dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

15.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door Agri Trader tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Cliënt;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Agri Trader geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Cliënt de verzegeling heeft verbroken.

15.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Cliënt is begonnen en volledig is voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. de Cliënt aantoonbaar heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Agri Trader de overeenkomst is nagekomen;
 4. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen maken wij gebruik van cookies. Je kan zelf beheren welke cookies je toestaat of weigert, klik daarvoor op nu instellen. Klik op akkoord om alle cookies te accepteren.